speech-boy@2x.png

Yn rhan o’r newidiadau sylweddol sy’n digwydd i addysg yng Nghymru, mae’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribwynlys Addysg. Mae’r ddeddf hon yn newid y modd mae pobl o dan 25 gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn cael eu cefnogi mewn addysg.

Mae’r Cwricwlwm i Gymru yn rhoi’r person yng nghanol popeth - mae’r Ddeddf ADY yn gwneud yr un peth. Yn Ysgol Sant Baruc, mae hyn yn ein siwtio ni i’r dim: rydym wedi cyfamodi i union yr un peth. 

Nod y Ddeddf ADY ydy darparu addysg llwyr gynhwysol i blant a phobl ifanc yng Nghymru ple bo’i hanghenion nhw yn cael eu hadnabod a’u cwrdd â nhw yn gynnar. 

steffan.svg
learning-icon.svg

Adnabod Anghenion Dysgu Ychwanegol

I benderfynnu a oes Anghenion Dysgu Ychwanegol gan blentyn, mae'r ysgol yn holi dau gwestiwn.

1) Oes gan y plentyn anabledd neu anhawster dysgu? ac

2) A yw’r anabledd neu’r anhawster dysgu hwnnw’n galw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol?

Os taw ateb y ddau gwestiwn ydy 'oes' ac 'ydy', yna mae Anghenion Dysgu Ychwanegol gan y plentyn.

inclusive.svg

Cynllun Datblygu Unigol

Dogfen gyfreithiol yw’r CDU sy’n disgrifio anghenion dysgu ychwanegol plentyn neu berson ifanc, y cymorth sydd ei angen arnyn nhw a’r canlyniadau yr hoffent eu cyflawni.

Mae’n “gynllun” oherwydd ei fod nid yn unig yn disgrifio’r ADY, ond mae hefyd yn cynllunio’r camau y mae’n rhaid eu cymryd ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc. Mae hefyd yn darparu cofnod er mwyn gallu monitro ac adolygu cynnydd plentyn neu berson ifanc.

Bwriad y CDU yw bod yn ddogfen hyblyg. Bydd yn amrywio o ran hyd a chymhlethdod yn dibynnu ar anghenion gwahanol y plentyn neu’r person ifanc.

Bydd y CDU yn cael ei adolygu bob 12 mis a bydd yn newid yn ôl anghenion newidiol y plentyn neu’r person ifanc.

speech-boy@2x.png
Cefnogaeth i Rieni

Dydy dod i’r afael ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a gwneud yn siwr eich bod chi’n gwneud y peth iawn a derbyn y cymorth cywir ddim yn hawdd. Rydym ni’n deall hynny. Ein nod ydy cyd-weithio ar hyd y broses o adnabod anghenion, gosod darpariaeth mewn lle i sicrhau cynnydd ac adolygu er mwyn mireinio.

Os ydych chi’n dymuno cael rhagor o wybodaeth sydd yn annibynnol o gyngor ac arweiniad yr ysgol, pwyswch y dolenni yma. Cewch esboniadau o’r amryw brosesau a chael esboniad o dermau neu dalfyrriadau anghyfarwydd.

Dogfen: Beth i’w ddisgwyl rhieni
Dogfen: Cymorth i blant 
Dogfen: Cymorth i rieni 
Dogfen: Adnodd rhieni ADY 
Dogfen: ADY canllaw rhieni

Mae SNAP Cymru yn gorff sy'n cefnogi rhieni plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol and yn medru cynnig cyngor di-duedd i rieni. 

Yr Awdurdod Lleol

Cewch wybodaeth bellach am Anghenion Dysgu Ychwanegol ar wefan yr Awdurdod Lleol. 

Mae gwasanaeth Y Mynegai yn gofrestr wirfoddol o blant a phobl ifanc Bro Morgannwg sydd ag anableddau ac Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae ganddyn nhw lwyth o wybodaeth ac adnoddau.